Middagconferentie Nieuwe culturele tegenstellingen

Het delen van waarden: praten met vluchtelingen in Duitsland en Nederland

Amsterdam, 24 november 2017.

Op vrijdagmiddag 24 november organiseerde het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam, de Stichting Synthesis en de Refugee Academy een bijeenkomst over de vraag hoe Westerse democratische kernwaarden met vluchtelingen worden gedeeld. Welke initiatieven zijn er op dit vlak in Duitsland en Nederland ontplooid en welke ervaringen hebben we daarbij opgedaan?

De aftrap werd gegeven door Hans Blokland, die sinds 2016 in Duitsland tijdens workshops met vluchtelingen en Duitsers discussies aanzwengelt over grote kwesties zoals pluralisme, democratie, vrijheid van meningsuiting, identiteit, racisme en seksuele vrijheden. Daarnaast organiseert hij projecten met Duitse vrijwilligers die vluchtelingen willen ondersteunen én met burgers die juist negatief staan tegenover de komst van vluchtelingen. Wat kunnen we daarvan leren?

Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en initiatiefneemster van de Refugee Academy, en Ofran Badakschani, bestuurslid en trainer  van Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), zijn vervolgens dieper ingegaan op de  Nederlandse situatie. Zij putten daarbij zowel uit hun persoonlijke ervaringen als uit de  initiatieven en van de organisaties waarbij ze professioneel betrokken zijn.

De bijeenkomst vond plaats in Spui 25 in Amsterdam.

Programma

15:00              Ontvangst

15:15              Welkom Ton Nijhuis, directeur DIA

15:20               Introductie van het onderwerp door Paul Dekker, Stichting Synthesis

15:25-16:00    Hans Blokland over deliberatieve workshops met vluchtelingen en Duitsers

16:00-16:15    pauze

16:15-16:30    Reflecties Halleh Ghorashi

16:30-16:45    Reflecties Ofran Badakschani

16:45-17:15    Discussie

Aansluitend borrel


Over de initiatiefnemers

Het Duitsland Instituut Amsterdam is het kenniscentrum over Duitsland. Het opereert op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij en initieert en stimuleert Nederlands-Duitse netwerken en uitwisselingen.

De stichting Synthesis heeft als doelstelling de cohesie van de samenleving te versterken door een bijdrage te leveren aan de discussie over maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing. Zie www.stichtingsynthesis.nl voor meer informatie en publicaties.

De Refugee Academy, opgezet vanuit de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, verbindt onderzoek en praktijk rondom de inclusie van nieuwkomers in Nederland. Het is gericht op het vergroten van het lerend vermogen en het reflectief vermogen van maatschappelijke actoren die zich bezighouden met het vluchtelingenvraagstuk, aan de hand van een select aantal thema’s.

Nieuwe politiek-culturele tegenstellingen

Utrecht, 11 december 2015.

Op donderdagmiddag 11 december 2015 heeft  Synthesis in samenwerking met Perikles (studievereniging van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) aan de Universiteit Utrecht) de bijeenkomst over Nieuwe culturele tegenstellingen georganiseerd.

Achtergronden en programma: 

De vijftigjarige stichting Synthesis en de studievereniging Perikles van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht organiseerden deze bijeenkomst over Nieuwe politiek-culturele tegenstellingen.

De verkennende studie ‘Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid maakt aannemelijk dat een belangrijke tegenstelling in de Nederlandse politiek bestaat uit verschillen van mening over globaliseringskwesties (migratie, Europese Unie) in combinatie met verschillen in politiek (zelf)vertrouwen. Die tegenstelling is verankerd in verschillen in opleidingsniveaus. Hogeropgeleiden staan positiever tegenover globalisering en tegenover de politiek dan lageropgeleiden. Er zijn verschillende wereldbeelden en, zo laat de studie zien, lager- en hogeropgeleiden dreigen steeds meer in gescheiden werelden te leven.

Klopt deze signalering en dreigt er een harde scheidslijn of zelfs tweedeling tussen lager- en hogeropgeleiden in Nederland? Daarover gaat deze middag onder voorzitterschap van Paul Schnabel, voorzitter van Synthesis en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

 

Het programma

15:00 Ontvangst

15:15 Welkom door Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en mederedacteur van Gescheiden werelden?

15:20 Korte inleiding over 50 jaar Synthesis en onderzoek naar maatschappelijke tegenstellingen door Paul Dekker, hoogleraar Civil society aan de Universiteit van Tilburg, uitvoerder van het Synthesisonderzoeksprogramma en mederedacteur van Gescheiden werelden?

15:35 Lezing n.a.v. Gescheiden werelden? door Mark Elchardus, emeritus-hoogleraar Sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel Presentatie scheidslijnen utrecht

16:15 Prijsuitreiking voor de twee beste essays over de verhoudingen tussen lager- en hogeropgeleiden in Nederland

16:20 Pauze

16:45 Paneldiscussie met studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap Sociologie

18:00 Borrel