Missie

De stichting Synthesis is een ideële instelling die zich ten doel stelt de cohesie van de samenleving te versterken door een bijdrage te leveren aan de discussie over maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing. Synthesis werd op 28 april 1964 opgericht door de heer Jenneskens, destijds lid van de raad van bestuur van Philips. De Stichting streeft naar verwezenlijking van haar doelstelling door:

  • het doen verrichten van onderzoek naar maatschappelijke tegenstellingen
  • het verbreiden van de resultaten van dit onderzoek, en
  • het entameren van discussies over de mogelijkheden tot overbrugging van maatschappelijke tegenstellingen.

De Stichting laat zich in haar activiteiten niet beïnvloeden door partij-ideologische overwegingen of de waan van de dag. Bij het nastreven van haar doelstellingen onderhoudt de Stichting nauwe contacten met de universitaire wereld, vanwege de sociaal-culturele functie die de universiteit heeft (of behoort te hebben) als plaats van kritisch en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en discussie. Sinds 1 januari 2003 ondersteunt de Stichting het onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe maatschappelijke tegenstellingen’ van prof. dr. Paul Dekker aan de Universiteit van Tilburg.

Het bestuur van de Stichting is, met het oog op de verwezenlijking van de hierboven omschreven doelstelling, samengesteld uit personen die affiniteit hebben met deze doelstelling en die tevens uit hoofde van hun functie of maatschappelijke positie over een visie beschikken met betrekking tot relevante ontwikkelingen die zich in de samenleving en in het wetenschappelijk onderzoek voordoen op het gebied waarop de stichting zich beweegt. De Stichting streeft bij de keuze van haar bestuursleden een pluriforme samenstelling na. Het bestuur van de Stichting Synthesis bestaat medio 2014 uit prof.dr. Paul Schnabel (voorzitter), drs. Erik Bolle (penningmeester) en drs. Henry Kasper (secretaris).