Geschiedenis

De Stichting Synthesis is op 28 april 1964 opgericht door de heer Jenneskens, destijds lid van de raad van bestuur van Philips. Op initiatief van de Stichting werden verschillende universitaire werkgroepen gevormd, zoals bijvoorbeeld in Leiden de werkgroep “Conflict en Synthese”. Ook zijn op initiatief van Synthesis een aantal wetenschappelijke publicaties op haar werkterrein verschenen.

In augustus 1979 werd de Stichting Synthesis bij Koninklijk Besluit bevoegd verklaard aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, faculteit der sociale wetenschappen, een bijzondere leerstoel te vestigen voor het empirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs inzake maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing.

Als eerste bezetter van deze leerstoel werd op 1 september 1981 tot bijzonder hoogleraar benoemd Prof.dr A.J.F. Köbben, tevens directeur van het door hem opgerichte Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen, verbonden aan de faculteit der sociale wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Leiden. In zijn oratie op 14 april 1983 introduceerde Prof. Köbben het sociologische begrip “zaakwaarnemer” dat vervolgens in wijde kring ingang heeft gevonden. Hij verstond hieronder iemand die opkomt voor de belangen (zoals hij die ziet) van een bepaalde groep in de samenleving, zonder zelf tot die groep te behoren en zonder daartoe door die groep te zijn gekozen of aangesteld.

Prof. Köbben kreeg na de treinkaping bij Wijster landelijke bekendheid vanwege zijn bemoeiingen om de spanningen tussen de Molukse minderheidsgroepen en de Nederlandse samenleving te verminderen en in betere banen te leiden. Na zijn emeritaat medio 1991 werd Prof. Köbben met ingang van 1 september 1991 als bijzonder hoogleraar opgevolgd door Prof.dr A.P. Schmid.

Naast zijn opzienbarende oratie ‘Smerige zaken, de opkomst van de onderwereld’ verschenen van de hand van Prof. Schmid tal van wetenschappelijke publicaties, met name over de migratie – en minderhedenproblematiek, de multiculturele samenleving, schending van mensenrechten en de internationale georganiseerde misdaad. Over deze onderwerpen organiseerde hij verschillende universitaire symposia. Naast zijn werkzaamheden als bijzonder hoogleraar was Prof. Schmid oprichter en directeur van de Stichting PIOOM, verbonden aan de Leidse Universiteit, met als doel: wetenschappelijk interdisciplinair onderzoek naar de oorzaken van schendingen van mensenrechten.

Mede op initiatief van Prof. Schmid werden in de afgelopen jaren aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam summercourses over ‘Negotiation and conflict resolution’ georganiseerd, in samenwerking met het Institute for International Mediation and Conflict Resolution te Washington DC. Hieraan werd door studenten uit vele landen deelgenomen. Eind 2001 werd Prof. Schmid benoemd tot hoofd van de afdeling ‘Prevention of Terror­ism’ van het Centre for International Crime Prevention van de Verenigde Naties te Wenen. Daarmee kwam aan de werkzaamheden voor de stichting een eind.

Vanaf 1 januari 2003 ondersteunt de Stichting Synthesis het onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe maatschappelijke tegenstellingen’, dat aan de Universiteit van Tilburg wordt uitgevoerd door Prof. dr. P. Dekker. Zijn in 2002 gehouden oratie had als titel ‘De oplossing van de civil society’ en is terug te vinden op de website van SCP.